Wat glo ons?

Hierdie gemeente onderskryf die “1689 Baptist Confession of Faith”.  Wat hier volg, is ʼn kort beskrywing van wat ons glo.

1.1   Ons glo die hele Bybel is die onfeilbare Woord van God, in die ses-en-sestig boeke, soos oorspronklik oorgelewer in die oorspronklike tale, bestaande uit die Ou- en Nuwe Testament, is geïnspireer (uitgeadem) deur die Gees van God. Ons glo dat dit vry was van foute; dat die Bybel die finale outoriteit is in sake van geloof en praktyk en dat dit die ware basis is van Christelike eenheid.

1.2   Ons glo in een God, Skepper van alles, heilig, soewerein, ewig, wat bestaan in drie Persone: die Vader, die Seun, en die Heilige Gees.

1.3   Ons glo in die absolute Godheid van Jesus Christus en dat Hy ook volkome mens was.  Ons glo:  dat Jesus voor Sy vleeswording in heerlikheid by die Vader was; dat Jesus gebore is uit ʼn maagd; dat Hy sondeloos was; dat Hy in ons plek gesterf het aan die kruis; dat Hy (liggaamlik) uit die dood opgestaan het; dat Hy triomfantlik opgevaar het na die hemel; dat Hy tans vir ons as Middelaar intree by die Vader; en dat Hy weer in persoon sal kom.

1.4   Ons glo in die absolute Godheid en persoonlikheid van die Heilige Gees wat ons oortuig van sonde, van geregtigheid, van oordeel, wat wederbaar, heilig maak, verlig, bemoedig en in almal woon wat in die Here Jesus Christus glo.

1.5   Ons glo dat Satan bestaan as ‘n bose persoonlikheid, die oorsprong van sonde, die aartsvyand van God en mens.

1.6   Ons glo dat die mens deur God geskape is na die beeld van God; dat hy gesondig het, skuldig geword het voor God en dat dit gelei het tot sy totale verdorwenheid, daardeur het die mens beide fisiese en geestelike dood deelagtig geword.

1.7   Ons glo dat niemand behalwe hulle wat hulle bekeer het van sonde en glo in die Here Jesus Christus gered sal word nie en dat redding deur die soewereine genade van God is. Ons glo dat Jesus Christus, deur die wil van die Vader, vrywillig ‘n middellike en versoen dood gelei het.  Ons glo dat regverdigmaking deur geloof alleen is en in Christus alleen is (wat gesterf en opgestaan het uit die dood vir ons regverdigmaking) en deur genade alleen plaasvind en dat diegene wat kragtig deur God geroep word in die beeld van sy Seun vervolmaak sal word.

1.8   Ons glo in die persoonlike, liggaamlike en heerlike wederkoms van die Here Jesus Christus; in die opstanding van die regverdiges en onregverdiges; in die ewige seëning van die verlostes en die oordeel en bewuste, ewige straf van die ongelowiges.

1.9   Ons glo dat die plaaslike gemeente ʼn gemeenskap is van gelowiges in Christus wat weergebore is, geroep is uit die wêreld en afgesonder is vir Jesus Christus en vrywillig onderhewig is aan die bediening van die Woord van God wat tot opbou is van die liggaam (lede) en wat lei tot die verkondiging van die geloof wat bevestig en bely word in die ordinansies (die Doop en die Nagmaal).  Ons glo in die outonomie van die plaaslike gemeente, wat sy Godgegewe gawes, bevele en voorregte beoefen onder die Heerskap van Christus, die Hoof van die Kerk.  Ons glo dat die Kerk se amptenare die Ouderlinge en die Diakens is.