Ons geskiedenis

Baie jare gelede, die presiese datum is nie meer bekend nie, het die Afrikaanse  Baptiste Kerke (ABK), ‘n stuk grond (oorspronklik 6 erwe, nou slegs 2) teen ‘n baie billike prys aangekoop in die area van Sunwardpark in Boksburg.  Hulle doel was om uiteindelik ‘n gemeente in Sunwardpark te vestig.  Dit was op die 27 Mei 2001 dat ds Wessel Venter en 16 ander gelowiges ‘n stap van geloof geneem het om, met die hulp van die Here, Sunwardpark Baptistekerk in die lewe te roep.  Dit is egter onseker presies wanneer hierdie gelowiges begin het om saam te kom, want teen die tyd dat die gemeente amptelik gestig is, het die werk al reeds ‘n geruime tyd aangegaan.

Ds Wessel het deur die jare bekend geword as ‘n ywerige kerkplanter van die Afrikaanse Baptiste Kerke.  Hy het op daardie stadium reeds ‘n hele aantal gemeentes geplant waarvan die meeste steeds bestaan.  Daar is egter ‘n besondere band tussen ds Wessel en Sunwardpark aangesien hierdie die laaste gemeente was wat hy geplant het en hy het op 18 Februarie 2003 in diens van Sunwardpark Baptistekerk gesterf.  Dit was net meer as ‘n jaar na die afsterwe van sy geliefde vrou, Tannie Fia, op 17 Desember 2001.

Reeds van die tyd van die stigting af was ds. Jannie Vosloo, op daardie stadium nog ‘n student, ‘n lidmaat van die gemeente en het hy saam met ds Wessel verantwoodelikheid geneem vir die prediking.  Hy was daarom, na die afsterwe van ds Wessel, die logiese keuse vir leraar van die gemeente.  Ds. Jannie het die gemeente met ywer gedien en daar was sigbare groei in getalle maar ook geestelike diepte onder sy bediening.  Na vele oorweging het ds Jannie egter in Januarie 2008 ‘n beroep aanvaar na die ABK gemeente in Parys in die Vrystaat.

Dit was tydens die bediening van ds Jannie Vosloo dat die gemeente die bouwerk, wat reeds in ds. Wessel se dae begin is, voltooi het en ingetrek het in die kerkgebou wat tot vandag toe nog die tuiste van die gemeente is.  Daar voor het die gemeente elke Sondag in die kerksaal van die Nederduits Gereformeerde Kerk in Sunwardpark vergader.

‘n Geruime tyd later het die gemeente weer ‘n student, ds Pieter Pienaar aangestel, eers as studenteleraar en na voltooiing van sy studies as volwaardige leraar.  Na ‘n kort tydperk het ds Pieter egter sy bedanking in Oktober 2010 ingedien.

Hierna het die gemeente weer vir ‘n wyle sonder ‘n predikant voortgegaan.  Tydens hierdie tyd het ds Lionel Prinsloo en veral Chris Viljoen ingestaan en die prediking waargeneem.  Chris het sy studies aan die Teologiese Seminarium van die Baptiste voltooi en beide hy en ds Lionel was lidmate van die gemeente.  In hierdie tyd het talle studente van die Seminarium en ander predikante uit ABK geledere ook gereeld gepreek met die oog om te beroep.  Eddie Steyn en Danie Vosloo was die ouderlinge in hierdie tyd en het die leiding en bestuur van die gemeente behartig.  Dit het veroorsaak dat die gemeente grootliks sonder enige probleme voortbestaan het ten spyte daarvan dat daar nie ‘n amptelike leraar was nie.

Op 27 Junie 2011 het die gemeente op ‘n gemeentevergadering besluit om Leon Harmse, ‘n kandidaat vir die bediening te beroep en hy is as leraar op 1 September 2011 deur wyle Dr. Martin Holdt, ‘n welbekende in Baptiste geledere, in die amp bevestig.  Tans dien ds Leon steeds as leraar van die gemeente.

In Julie 2017 het Sunwardpark Baptistekerke ook met Engelse aanddienste begin.  ‘n Totaal van ongeveer 20% van die wat gereeld by die gemeente besoek is Engelssprekend.  Op die gemeentevergadering op 19 November 2017 het die gemeentevergadering sonder teenstem besluit dat die gemeente met Engelse dienste sal voortgaan en dat die gemeente voortaan as Sunwardpark Baptistekerk / Baptist Church, bekend sal staan.